Đóng

Quản lý dự án là một chuỗi hoạt động bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình thực hiện của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, tránh vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể đã đề ra.

 

Quy trình Tư vấn quản lý dự án chủ yếu theo các nội dung cơ bản sau:

Sau khi dự án đầu tư được duyệt, Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn quản lý dự án để thực hiện công tác quản lý dự án:

Công việc quản lý dự án:

  1. Tổ chức các công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
  2. Tổ chức các công tác quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng;
  3. Tổ chức các công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường của công trình;
  4. Tổ chức các công tác kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;
  5. Tổ chức các công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
  6. Tổ chức các công tác nghiệm thu, bàn giao công trình;
  7. Thực hiện các công việc quản lý khác.